Strefa klienta

UWAGA!

Ze względu na wprowadzany w naszej Spółdzielni nowy program lojalnościowy "Społem znaczy razem"
dotychczasowa Karta Klienta od 8 czerwca 2022 r. przestanie funkcjonować.
Do odbioru nowej Karty Klienta zapraszamy w naszych sklepach lub biurze Spółdzielni
OD 22 CZERWCA 2022 R.
Zasady funkcjonowania Programu oraz warunki uczestnictwa w Programie będą określone w Regulaminie.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH  OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW

 1. Administratorem Danych osobowych pracowników jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Skawinie z siedzibą w Skawinie, przy ul. Słowackiego 1, 32-050 Skawina, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000081716, REGON: 001096396, NIP: 6750003744, zwaną dalej „Administratorem” skrót: ADO, reprezentowaną przez: Prezesa Zarządu – Małgorzatę Pac
 2. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Ilona Ciuś, nr tel. 12/276-20-38, email: kadry@skawina.spolem.org.pl
 3. Administrator przetwarza dane osobowe swoich kontrahentów na podstawie umów zawartych z nimi jedynie w celu realizacji tych umów w tym do przechowywania dokumentacji księgowej oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnione interesy są realizowane między innymi poprzez przekazywanie danych do kontaktu poszczególnych kontrahentów pracownikom Administratora, innym kontrahentom, dostawcom, podmiotom współpracującym (w tym podmiotom zrzeszonym w grupie przedsiębiorstw PSD), tylko i wyłącznie wtedy gdy jest to podyktowane koniecznością realizacji zadania administratora wynikającego z jego działalności gospodarczej oraz jest uzasadnione relacją danego kontrahenta z Administratorem.
 4. Kontrahent może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora ze względu na szczególną sytuację Kontrahenta, zaś Administrator sprzeciw ten uwzględni pod warunkiem, że nie ma ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do takiego przetwarzania danych osobowych Kontrahenta, nadrzędnych wobec jego interesów, praw i wolności.
 5. Administrator przechowuje dane osobowe kontrahentów przez czas trwania umowy oraz przez okres niezbędny do ewentualnego dochodzenia roszczeń po ustaniu umowy, nie krócej niż przez pięć lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy po stronie Administratora wynikający z zawarcia umowy.  
 6. Administrator prowadzi monitoring wizyjny wszystkich punktów usługowych i handlowych w następujących lokalizacjach:

S-004 „Ajka”, S-420 oraz w Zakładzie Produkcji Piekarsko – Ciastkarskiej w Skawinie.

Monitoring jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz klientów i ochrony mienia Administratora.

Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni i pomieszczeń udostępnionych zakładowej organizacji związkowej.

Dostęp do zapisu monitoringu odtwarzanego w czasie rzeczywistym mają pracownicy upoważnieni przez Administratora.

Nagrania obrazu Administrator przetwarza wyłącznie do celów zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz klientów i ochrony mienia.

Nagrania obrazu przechowuje się przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postepowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Po upływie okresów, o których mowa wyżej, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu.

Pomieszczenia i teren monitorowany są oznaczone w sposób widoczny i czytelny, za pomocą znaku przedstawiającego symbol kamery i opatrzonego informacją: „Administratorem danych osobowych pozyskanych z monitoringu jest…. Dane przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia”.

 1. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo do:
 2. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych

(w celu realizacji tych praw Kontrahent powinien zwrócić się do Administratora drogą mailową pod adresem: kadry@skawina.spolem.org.pl, lub korespondencyjnie pod adresem: 32-050 Skawina, ul. Słowackiego 1, w korespondencji z Administratorem należy podać imię i nazwisko oraz nazwę, datę zawarcia i ewentualnie nr umowy łączącej Kontrahenta z Administratorem, a także opisać, czego dotyczy żądanie Kontrahenta);

 1. W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.skawina.spolem.org.pl o czym każdy kontrahent zostaje powiadomiony w toku realizacji umowy handlowej co jednocześnie jest akceptacją z jego strony.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

 1. Administratorem Danych osobowych pracowników jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców z siedzibą w Skawinie, przy ul. Słowackiego 1, 32-050 Skawina, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000081716, REGON: 001096396, NIP: 6750003744, zwana dalej „Administratorem”, reprezentowana przez: Prezesa Zarządu – Małgorzatę Pac
 2. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Ilona Ciuś, nr tel. 12/276-20-38, email: kadry@skawina.spolem.org.pl
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Członków Spółdzielni na podstawie deklaracji członkowskiej oraz na podstawie przepisów Statutu Spółdzielni i  ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1560 ze zm.) jedynie w celu realizacji stosunku łączącego Spółdzielnię z jej członkami oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnione interesy mogą być realizowane między innymi poprzez przekazywanie danych poszczególnych Członków Spółdzielni pracownikom Administratora, kontrahentom, dostawcom, podmiotom współpracującym (w tym podmiotom zrzeszonym w grupie przedsiębiorstw PSD), tylko i wyłącznie wtedy gdy jest to podyktowane koniecznością realizacji zadania administratora wynikającego z jego działalności gospodarczej oraz jest uzasadnione stosunkiem prawnym istniejącym między Członkiem Spółdzielni a Spółdzielnią.
 4. Członek Spółdzielni może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora ze względu na szczególną sytuację Członka Spółdzielni, zaś Administrator sprzeciw ten uwzględni pod warunkiem, że nie ma ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do takiego przetwarzania danych osobowych Członka Spółdzielni, nadrzędnych wobec jego interesów, praw i wolności.
 5. Administrator przechowuje dane osobowe Członka Spółdzielni przez czas trwania stosunku członkostwa oraz przez okres wskazany w przepisach szczególnych.  
 6. Administrator prowadzi monitoring wizyjny wszystkich punktów usługowych i handlowych w następujących lokalizacjach:

S-004 Ajka i S-420 i w Zakładzie produkcji Piekarsko – Ciastkarskiej w Skawinie.

Monitoring jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz klientów i ochrony mienia Administratora.

Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni i pomieszczeń udostępnionych zakładowej organizacji związkowej.

Dostęp do zapisu monitoringu odtwarzanego w czasie rzeczywistym mają pracownicy upoważnieni przez Administratora.

Nagrania obrazu Administrator przetwarza wyłącznie do celów zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz klientów i ochrony mienia.

Nagrania obrazu przechowuje się przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Po upływie okresów, o których mowa wyżej, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu.

Pomieszczenia i teren monitorowany są oznaczone w sposób widoczny i czytelny, za pomocą znaku przedstawiającego symbol kamery i opatrzonego informacją: „Administratorem danych osobowych pozyskanych z monitoringu jest…. Dane przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia”.

 1. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo do:
 2. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych

(w celu realizacji tych praw Członek Spółdzielni powinien zwrócić się do Administratora drogą mailową pod adresem: kadry@skawina.spolem.org.pl lub korespondencyjnie pod adresem: Skawina 32-050, ul. Słowackiego 1, w korespondencji z Administratorem należy podać imię i nazwisko oraz nazwę, datę przystąpienia do członkowstwa Spółdzielni z Administratorem, a także opisać, czego dotyczy żądanie Członka);

 1. W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.