Członkowie

"Społem" PSS w Skawinie liczy 134 członków.

Członkami Spółdzielni mogą być konsumenci – osoby fizyczne o pełnej zdolności                                   

do czynności prawnych i osoby prawne, w tym także pracownicy Spółdzielni.                    

Członków przyjmuje Zarząd Spółdzielni, a w  przypadku jednoosobowego Zarządu                                      

 w Spółdzielni członków przyjmuje Rada Nadzorcza,  na podstawie złożonej pisemnej deklaracji przystąpienia  do Spółdzielni.

Przystępując do Spółdzielni członek obowiązany jest do wniesienia wpisowego                              

oraz zadeklarowania co najmniej jednego udziału.


 W sprawach członkowskich - kontakt ze Specjalistą d/s Społeczno - Samorządowych - 12/ 276 38 34